WH

"I’m crazy about you, baby!" monologue

shared 1 year ago on Thu, July 25th with 412 notes
#Hanazakari no kimitachi e#Hana Kimi#Nakatsu Shuichi#Ikuta Toma#jdrama#mgif#*#Nakatsu's monologue
show notes