WH

"I’m crazy about you, baby!" monologue

shared 12 months ago on Thu, July 25th with 403 notes
#Hanazakari no kimitachi e#Hana Kimi#Nakatsu Shuichi#Ikuta Toma#jdrama#mgif#*#Nakatsu's monologue
show notes